چاپ این صفحه

ستون زیر غربیلک پراید

تعداد بازدید : 1553
تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۴/۲۲

مجموعه محور فرمان پراید مطابق با استانداردهاي KES كره جنوبي مي باشد. اين مجموعه محور فرمان با سفارش شركت سايپا و پس از گذراندن تستهاي مختلف دوام، طراحي و توليد گرديده است.
اين مجموعه مجهز به سيستم تلسكوپي مي باشد كه در حين تصادفات فرمان را ايمن مي سازد.

چاپ این صفحه